top of page

AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR
NA SZKOLENIA "UNPLUGGED"

Fundacja Inspiratornia kontynuuje projekt szkoleń adresowanych do pedagogów i nauczycieli  z Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged”. Program jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat i jest wdrażany w Polsce.

Unplugged opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Stąd popularyzacja tej dobrej praktyki wśród osób mających zawodowo kontakt z młodzieżą. Szkolenie prowadzi pedagog i specjalista terapii uzależnień Elżbieta Stawecka – na co dzień pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE.

– Szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod aktywizujących. Ze względu ta to, że jednym z założeń szkolenia jest przeprowadzenie przez uczestników jednej lekcji – mają okazję w trakcie warsztatu wcielić się w role uczniów oraz nauczycieli.

Elżbieta Stawecka w swojej pracy zajmuje się profilaktyką uzależnień oraz przemocy rówieśniczej. Uczestniczyła w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy. W latach 2011–2015 pracownik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej. Jest specjalistą terapii uzależnień. W 2017 roku rozpoczęła naukę Polskiego Języka Migowego.

– Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem adresatów – mówi Maja Ruszpel, prezeska Fundacji Inspiratornia. – Do pierwszej edycji szkoleń zgłosiło się ponad 230 chętnych – pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli. Także po zakończeniu naboru uczestników Fundacja Inspiratornia otrzymywała zapytania dotyczące możliwości uczestnictwa w projekcie. Niestety mogliśmy przyjąć tylko 100 osób – stąd zdecydowaliśmy się na kontynuację.

 

W 2019 roku – podobnie jak w 2018 – odbędzie się także 5 szkoleń, w których w sumie weźmie udział 100 osób.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w celu przeciwdziałania narkomanii, szkoły mają obowiązek prowadzić systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych. Unplugged jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 

WIĘCEJ O PROGRAMIE http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

OSTATNIE PROJEKTY:
Uzależnienia XXI w. - IV edycja konkursu dla dziennikarzy

Reportaż Agnieszki Urazińskiej pt. Chore na granie o kobietach uzależnionych od hazardu wygrał konkurs „Uzależnienia XXI wieku”. Konkurs realizowany jest od 2014 roku przez Fundację Inspiratornia i ma na celu promocję wiedzy na temat uzależnień behawioralnych. Rozdanie nagród odbyło się 26 listopada.

unplugged-300x200.jpg
NPZ_logo_RGB-300x105.jpg
logo-mzjasne-300x163.jpg
bottom of page